اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : تهران ، خیابان جمهوری
کارفرما :شرکت canon
مدت زمان اجرای پروژه : ۶ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه