اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : یزد
کارفرما :هتل ارگ
مدت زمان اجرای پروژه : ۵۴ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه