اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
کارفرما :شرکت مادیران
مدت زمان اجرای پروژه : ۱۵ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه