اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، هشتگرد
کارفرما :شرکت حسابرسی
مدت زمان اجرای پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه