اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
کارفرما : شرکت ال جی
مدت زمان انجام پروژه : ۴۵ رور

توضیحات پروژه

اعضای پروژه