اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ،تهران ،امین حضور
کارفرما : شرکت اسنوا
مدت زمان انجام پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه