اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
کارفرما :شرکت ال جی
مدت زمان اجرای پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه