اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : برلین
کارفرما :Titanic hotel
مدت زمان انجام پروژه :۱۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه