اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
کارفرما : شرکت سروش
مدت زمان انجام پروژه : ۲۵ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه