اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
کارفرما : شرکت دوو
تاریخ شروع پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه