اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : تهران
کارفرما :شرکت جنرال الکتریک
مدت زمان اجرای پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه