سهامداران، هیئت مدیره و مدیران شرکت

اردشیر حشمتی

رئیس هیئت مدیره و سهامدار

فرداد حشمتی

مدیر عامل و سهامدار

مهندسین ناظر

بهزاد صمدبین

مهندس ناظر

محمد عباس زاده

مهندس ناظر

مهرداد شمسی

مهندس ناظر

مهندسین طراحی

علیرضا میرزاحسنی

مهندس طراح